Vårat projekt på Kulturtorget i Märsta med 51 lägenheter är nu inflyttat och färdigställt.

Ståhlkloo är med och utvecklar kvarteret Bollen i Råsunda med 240 nya lägenheter.

Vi kan projektering av värme-, ventilations- och sanitetsanläggningar.

Ståhlkloo hamnar i centrum för att projektera Miljöbyggnad.

Vi är energiska genom att ha miljö i fokus.

Våra kompetensområden

Basen i vår verksamhet består av projektering av värme-, ventilations- och sanitetsanläggningar. Vårt tekniska kunnande omfattar många delar i utrednings-, projekterings-, bygg- och förvaltningsskedet och vi kan erbjuda helhetsåtaganden inom installationstekniken.

 • Luftbehandling
 • Komfortkyla
 • Värme
 • Sanitet
 • Inomhusmiljö
 • Energi
 • Kökskyla
 • Sprinkler
 • Styr och övervakning
 • Medicinska gaser
 • Tryckluft
 • Processkyla
 • Ånga
 • Isvatten
 • Processventilation
 • VA i mark

Våra tjänster

 • Projektering
 • Kontroll
 • Utredningar
 • Mätningar
 • Injusteringar
 • DU-instruktioner
 • Plottning och kopiering
 • Projektledning
 • OVK – Funktionskontroll av ventilationsanläggningar
 • Installationssamordning
 • Energibesiktning av fastigheter av certifierad expert
 • Entreprenadbesiktning
 • CAD-samordning
 • Miljöbyggnadssamordning
 • Dagsljusberäkningar
 • Energiberäkningar
 • Energideklarationer med certifierad energiexpert
 • Energikartläggning stora företag med certifierad energikartläggare

Funktionskontroll av ventilationsanläggningar OVK

Inom företaget finns nio ingenjörer som innehar
Riksbehörighet K (högsta klassen) för obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem komplicerad art.
Våra ingenjörer är också medlemmar i Funkis som verkar för enhetliga bedömningsgrunder och en hög etisk nivå i besiktningsmannens arbete.
Kontakta oss nu och planera besiktningen i god tid!

Ett komplett och behovsanpassat system för drift och underhåll av tekniska installationer i fastigheter.

Instruktionerna, som är specifika och upprättas speciellt för varje objekt, omfattar följande huvuddelar:

 • samlade driftsinstruktioner för samtliga anläggningsdelar
 • funktionsöversikter och orienteringsritningar
 • inplastade driftkort med flödesbild och beskrivning för varje delsystem, ventilationsaggregat etc
 • servicekort med intervall var 14:e dag, månad, halvår och helår för varje pump, fläkt, filter osv placerade i respektive apparatrum eller direkt vid komponenten
 • komponentspecifikationer och fabrikantanvisningar

 

Detta ger ett utomordentligt användarvänligt och riktigt underlag för fastighetsskötare att med bestämda tidsintervaller utföra service av anläggningen.

 

Då Ni köper service har Ni kontroll över och vet vad Ni betalar för. Serviceföretag har dessutom ett konkret åtgärdsprogram att lämna Er offert på.

 

En investering i SYSTEM DU-90 är en investering för framtiden. En blygsam kostnad jämfört med de följder ett haveri eller oväntade driftavbrott ofta medför och kan undvikas med förebygggande underhåll.

Vi mäter och loggar…

 • Temperaturer -50 – +1200°C
 • Tryck i kanal- resp rörsystem
 • Relativ fuktighet Rh
 • CO2- koncentration

Genom att mäta och logga i lokalen, tekniska system och industriella processer kan vi i diagramform redovisa händelseförlopp. Detta ger ovärderliga fakta om funktionen i olika system och ett utmärkt beslutsunderlag för eventuella åtgärdsprogram.

Vi åtar oss projekteringsuppdrag för ny- och ombyggnader av kommersiella och offentliga lokaler, bostäder, skolor, sjukhus, laboratorier och industrier.

Moderna lokaler ställer höga krav på flexibilitet och komfort. Vi jobbar för att åstadkomma anläggningar som är förlåtande till brukaranpassningar. Inomhusmiljön är ju den egentliga slutprodukten av vårt arbete och vi vill ge brukarna rätt klimatupplevelse, året om. Till miljön hör också den estetiska upplevelsen av lokalerna och därför arbetar vi tätt med arkitekterna för att åstadkomma smakfulla lösningar.
En annan miljö som prioriteras är arbetsmiljön för de tekniker som ska svara för drift och underhåll av anläggningarna.
God energihushållning och i övrigt låg miljöbelastning är faktorer som följer med genom hela vår projektering.
I vårt arbete har vi hjälp av moderna program för simulering av inomhusmiljö och energiförbrukningar. Ritningar framställs i 3D-miljö med integrerade beräkningar för luftflöden och värme/kylbehov.

 

Kontakt

För mer information kontakta våra platschefer:

Klaus Rachbauer
Falun
010-13 00 624

Martin Jansson
Mora
010-13 00 693

Peter Logård
Norrtälje
010-13 00 684